Επιστημονικά πεδία
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο.
Πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο.

Δείτε το ΦΕΚ με τα επιστημονικά πεδία και τους συντελεστές βαρύτητας

Σχολές 1ου επιστημονικού πεδίου

Σχολές 2ου επιστημονικού πεδίου

Σχολές 3ου επιστημονικού πεδίου

Σχολές 4ου επιστημονικού πεδίου

Σχολές 5ου επιστημονικού πεδίου

Τροποποίηση επιστημονικών πεδίων - Αύγουστος 2016