Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Top Top

Χημεία Γ λυκείου Θετικών - Υγείας

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Χημεία Γ λυκείου Θετικών - Υγείας

Χημεία Γ λυκείου Θετικών - Υγείας

Γ λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/chemistry.png
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 3 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Γιαννόπουλος Νίκος
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Χημεία Γ θετικών σπουδών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Χημεία Γ λυκείου θετικών σπουδών  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χατζηπαναγιώτου Θέμης  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ζήτη

ΥΛΗ:
Κεφάλαιο 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.1 «Διαμοριακές δυνάμεις - Μεταβολές φυσικών κα-ταστάσεων - Νόμος μερικών πιέσεων» ΕΚΤΟΣ από την υποενότητα  «Μεταβολές  κατάστασης  της  ύλης»  και  την υποενότητα «Αέρια - Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton»
1.2  «Προσθετικές  ιδιότητες  διαλυμάτων»,  ΜΟΝΟ  η  υποενότητα «Ώσμωση και Ωσμωτική πίεση», χωρίς την «αντίστροφη ώσμωση»Από το βιβλίο: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β'Κεφάλαιο
2. «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»
2.1 «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές.
Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις, θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία»
«Ενθαλπία αντίδρασης - ΔΗ»,
«Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0»
ΕΚΤΟΣ από τις υποενότητες: «Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0f»,
«Πρότυπη ενθαλπία καύσης, ΔΗ0c»,
«Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωση, ΔΗ0η»,
«Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0sol» και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗ0Β»
2.2 Θερμιδομετρία- Νόμοι Θερμοχημείας», ΜΟΝΟ την υποενότητα «Νόμοι Θερμοχημείας»Κεφάλαιο
3. «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ»
3.1 «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση -Ταχύτητα αντίδρασης» μέχρι και το 1ο Παράδειγμα με την Εφαρμογή του
.3.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες»
3.3. «Νόμος ταχύτητας - Μηχανισμός αντίδρασης»Κεφάλαιο
4. «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
4.1 «Έννοια χημικής ισορροπίας-Απόδοση αντίδρασης»
4.2. «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας - Αρχή Le Chatelier»
4.3 «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc - Κρ»
«Προς ποια κατεύθυνση κινείται μια αντίδραση;»ΕΚΤΟΣ από τις υποενότητες: «Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας», «Σταθερά χημικής ισορρο-πίας - Κρ», «Σχέση που συνδέει την Κρ με την Kc»
Παρατήρηση:Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική πίεση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton.
Κεφάλαιο 5. «ΟΞΕΑ- ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
5.1. «Οξέα- Βάσεις»
5.2. «Ιοντισμός οξέων - βάσεων»
«Ισχύς οξέων - βάσεων και μοριακή δομή»
5.3. «Ιοντισμός οξέων - βάσεων και νερού - ρΗ»
5.4. «Επίδραση κοινού ιόντος»
5.5. «Ρυθμιστικά διαλύματα»
5.6 «Δείκτες - ογκομέτρηση»
Κεφάλαιο 6. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ»
6.1. «Τροχιακό - Κβαντικοί αριθμοί»
6.2. «Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων»
6.3 «Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s,p,d,f ) - Στοιχεία μετάπτωσης»
6.4. «Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» ΕΚΤΟΣ από την υποενότητα «Ηλεκτροσυγγένεια»
Κεφάλαιο 1. «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»
1.1 «Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση -Αναγωγή»
1.2 «Κυριότερα οξειδωτικά -αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»«Μέθοδος μεταβολής του αριθμού οξείδωσης»«Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων», (με δεδομένα τα αντιδρώντα και προϊόντα)
Κεφάλαιο 7. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»
7.1 «Δομή οργανικών ενώσεων - Διπλός και τριπλός δεσμός- Επαγωγικό φαινόμενο»ΕΚΤΟΣ από: την υποενότητα «Επαγωγικό φαινόμενο»
7.3 «Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων»ΕΚΤΟΣ από «Η αλογόνωση των αλκανίων», «Η αρωματική υποκατάσταση» και «Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων»
7.4 «Οργανικές συνθέσεις - Διακρίσεις»Από την υποενότητα «Οργανικές Συνθέσεις» περιλαμ-βάνεται στην ύλη μόνο η αλογονομορφική αντίδραση.