Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Top Top

Χημεία Γ λυκείου Θετικών Σπουδών

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Χημεία Γ λυκείου Θετικών Σπουδών

Χημεία Γ λυκείου Θετικών Σπουδών

Γ λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/chemistry.png
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 3 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Γιαννόπουλος Νίκος
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Χημεία Γ θετικών σπουδών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Χημεία Γ λυκείου θετικών σπουδών  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χατζηπαναγιώτου Θέμης  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ζήτη

ΥΛΗ:
1 «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»
1.1 «Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση - Αναγωγή»
1.2 «Κυριότερα οξειδωτικά -αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
- την υποενότητα «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής» με εξαίρεση τη «Μέθοδο μεταβολής του αριθμού οξείδωσης» η οποία είναι εντός ύλης και - την υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων» με εξαίρεση τα: 1) Οξείδωση ΝΗ3 από CuO, 4) Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4 και 5) Οξείδωση FeC12 από K2Cr2O7 παρουσία HC1 τα οποία είναι εντός ύλης.
2 «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»
2.1 «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές.
Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία»
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις υποενότητες: «Ενθαλπία αντίδρασης- ΔΗ», «Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0», «Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0f», «Πρότυπη ενθαλπία καύσης, ΔΗ0c», «Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης, ΔΗ0n», «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0sol» και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗ0B».
3 «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ»
3.1 «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης» μέχρι και το 1ο Παράδειγμα με την Εφαρμογή του.
3.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες»
4 «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
4.1 «Έννοια χημικής ισορροπίας-Απόδοση αντίδρασης»
4.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας - Αρχή Le Chatelier»
4.3 «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc - Kp»
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις υποενότητες: «Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας», «Σταθερά χημικής ισορροπίας - Κp », «Σχέση που συνδέει την Κp με την Κc », «Προς ποια κατεύθυνση κινείται μία αντίδραση;» Παρατήρηση: Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική πίεση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton.
5. «ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• την υποενότητα «Ισχύς οξέων - βάσεων και μοριακή δομή» της παρ. 5.2 «Ιοντισμός οξέων - βάσεων» και
• την παρ. 5.7 «Γινόμενο διαλυτότητας».
6. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• την υποενότητα «Ηλεκτρονιοσυγγένεια» της παρ. 6.4 «Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» και
• την παρ. 6.5 «Ηλεκτρονιακοί τύποι - Σχήματα μορίων»
7. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• την υποενότητα «Επαγωγικό φαινόμενο» της παρ. 7.1 «Δομή οργανικών ενώσεων - Διπλός και τριπλός δεσμός Επαγωγικό φαινόμενο»,
• την παρ. 7.2 «Στερεοϊσομέρεια (εναντιομέρεια και διαστερεομέρεια)»,
• τις υποενότητες «Η αλογόνωση των αλκανίων», «Η αρωματική υποκατάσταση» και «Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων» της παρ. 7.3 «Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικ οί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων»,
• την υποενότητα «Οργανικές συνθέσεις» της παρ. 7.4 «Οργανικές συνθέσεις - Διακρίσεις» με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση